Kontrakt:

Indgåelse af aftale/ kontrakt:

Bliver vi enige om en pasningsaftale, så laver vi en kontrakt - en privatretlig aftale om pasning. Herudover skal der indgås en aftale med Aarhus Kommune om, at pasningen foregår i vores godkendte rammer, samt skal der ansøges om tilskud for den periode aftalen gælder. 

Disse underskrives af jer og af den af os som skal have kontrakten, hvorefter vi sender den ind til godkendelse hos "Pladsanvisningen i Aarhus Kommune". 

Opsigelse af kontrakt:

Vores aftale/ kontrakt kan opsiges af begge parter. Der gælder to måneders opsigelse fra den 1. i en måned. Vi har indrettet vores opsigelsesfrister i overnesstemmelse med Aarhus Kommunes institutioners kutyme. Dette betyder, at der som hovedregel gælder to måneders opsigelse. Der kan dispenseres fra disse regler i disse situationer: 

- hvor forældrene har informeret os, før pladsen tilbydes, at deres barn står på venteliste til en institutionsplads og der tilbydes plads i den ønskede institution med kortere varsel end de to måneder. 

- i særlige tilfælde hvor pladsen kan besættes til anden side inden udgangen af opsigelsesfristen - dette skyldes, at vi ikke tager dobbeltbetaling for en plads. Kan pladsen overtages af et barn som står indskrevet på vores venteliste, så hæfter man alene for den periode hvor pladsen ikke er optaget, dog ikke længere end to måneder. 

Hvad skal I medbringe: 

Som forældre skal I selv medbringe følgende:

- Barnevogn m. godkendt sele, dyne, babalarm og sengetøj. 

- Skiftetøj

- Sovetrøje, fleece eller lignende

- Sut og evt. puttebamse

- Praktisk udetøj, som kan tåle at blive snavset og som passer til det aktuelle vejr.

 Jeg sørger for bleer og pusletilbehør til børnene. Det skal ikke medbringes. 

Forsikring og tilsyn:

I SKAL som forældre sørge for, at jeres barn er dækket af jeres familie- og ulykkesforsikring, såfremt barnet forvolder skade på sig selv eller andre.

Ring evt. til jeres forsikringsselskab og rådfør jer med dem.

Tilsyn med dagplejen

Ligesom den kommunale dagpleje er den private dagpleje også underlagt periodisk pædagogisk tilsyn. Vi får får jævnligt både anmeldt og uanmeldt besøg af Århus kommunes tilsynskonsulent fra kommunens Børn og Unge-afdeling. 

Vi deltager i temamøder og aftenmøde arrangeret af Aarhus Kommune. 

Pris 

En privat børnepasser bliver betalt af forældrene. 

Forældrene får 75% af betalingen dækket som tilskud, der bliver betalt af kommunen. Der er dog et max. tilskud som er forskellig fra kommune til kommune, og bliver reguleret 1 gang om året. 

Århus Kommune udbetaler 6.423 kr. pr. måned til børn imellem 0 til 2 år og 3.448 kr. pr. måned til børn fra 3 år til den 1. august det år dit barn starter i skole. Disse satser er gældende for året 2022. 

Alt afhængig af hvilken kommune I bor i, vil jeres egenbetaling for en plads i Lobeliahaven enten matche den kommunale dagplejes eller være billigere.

Århus Kommunes tilskud udbetales den første hverdag i måneden. Pladsen betales månedsvis forud. I betaler også for juli måned, selvom der afholdes ferie, og får selvfølgelig også det fulde kommunale tilskud under både ferie og i tilfælde af sygdom. 

Der ydes desværre ikke tilskud til hel eller delvis friplads.

En privat børnepasser er, på samme måde som den kommunale dagplejer, godkendt til at passe børn i eget hjem. Der føres tilsyn ved bl.a. uanmeldte besøg fra en dagpleje pædagog fra kommunen flere gange om året. 

En privat børnepasser skal selv visitere børn og føre ventelister. Indmelding foregår gennem mig.

En privat børnepasser anskaffer selv de ting, der skal bruges til børnene (legetøj, sandkasse, udendørs legetøj, klapvogn til når vi skal på tur, osv.) 

Del siden

Pædagogiske mål - lidt om pædagogikken

Vi arbejder med pædagogiske læringmiljøer, som danner grundlaget for vores hverdag og vores aktiviteter. Ifølge Dagtilbudsloven, skal private pasningsordninger levere læring på samme niveau som vuggestuer. Kommunen fører tilsyn med dette. 

De nedenstående plancher om læreplaner beskriver hvordan børnene gennem leg og læring kan nå de mål og færdigheder der understøtter deres udvikling alt efter hvilken alder de har. For at børnene kan trives og få de bedste forudsætninger for at lære, skal vi vise dem respekt og anerkende det enkelte barn, som den person det er. Barnet skal have en følelse af tryghed, omsorg og nærvær.

Vi evaluerer fremskridt løbende og samarbejder med forældrene om disse mål. Evalueringen foregår uformelt som almindelig samtale i løbet af dagen, medmindre der er brug for andet. 

Særligt om barnets sprog

Børn lærer de ord, de hører. Sprog læres gennem kommunikation og samtaler med andre. Det er vigtigt, at der sættes ord på alt, hvad barnet ser, gør og oplever, da sprogudvikling ikke er noget, der kommer af sig selv. Barnet skal selv være aktivt, få sat ord på af den voksne og kunne handle i forhold til sine omgivelser for at kunne tilegne sig sprog.

Sprogtilegnelsen er forskellig fra barn til barn og sker ikke lige hurtigt. Det er altså ikke alderen, man skal hæfte sig ved, men mere om barnet aktivt udvikler sit sprog.

Se hvordan vi arbejder med læring i hverdagen:

Vores mål:
Børnene skal selv lære at kravle op og ned af stole/puslebord
Barnet skal være fysisk aktiv
Barnet skal gøre brug af alle sine sanser
Barnet skal udvikle fin og grov motoriske færdigheder.
At barnet sprogligt skal kunne give udtryk for sine ønsker / behov /følelser.
At barnet kan tale sammenhængende 1-2 sætninger.
At barnet kan synge med på 2-3 sange
At barnet kan rime med på 1-2 rime vers.
Rød tråd i mellem hjem og pasningsordning i udviklingen af sproget.
 

Tiltag:
Barnet udfordres gennem bevægelse på alle mulige måder, såvel inde som ude.
Gå på jævnt/ujævnt, plant/ skråt underlag
Udforske større udfoldelser ved feks. lave gymnastik, lege løbelege, klatre på klatrevæg, gå på bomme, lege med bolde, køre på rullebræt m.m
Gåture i skov og nærmiljø.
De voksne opfordrer til at lege på legepladsen med cykler, gynger, rutschebane, m.m
Den voksne viser barnet mulighederne for sanselige oplevelser med evt. vådt/tørt sand.
Finmotoriske aktiviteter hvor barnet får lov til at klippe/klistre, male, tegne m.m
Der læses højt hver dag – Dialogisk oplæsning
Der øves mundmotorik/mundstimulation
Vi synger sange med og uden fagter hver dag!
Vi leger med sproget – vrøvleord – rim og remser
Vi snakker om hverdagens aktiviteter og ikke mindst sætter ord på alt i hverdagen.
Vi inddrager børnene i praktiske gøremål (tørre bord af, feje, oprydning) og benævner så mange ting som muligt i opgaven.

Tegn:
Barnet prøver/henter selv stolen og begynder at klatre op
Barnet gør opmærksom på sig selv og viser hvad det kan
Barnet finder selv ting på legepladsen – cykler – sand ting- bolde- gynge m.m
Barnet vil gerne være med til at røre/pille ved vådt og tørt materiale (sand, jord)m.m
Barnet løber op og ned af bakker, triller og ruller.
Barnet viser interesse i finmotoriske aktiviteter og prøver på bedste vis med saks og blyant.
Barnet er nysgerrig på sproget
Barnet prøver at synge og rime
Barnet bruger fagter og bevægelser ved sang
Barnet kender sit navn og kan nævne nærmeste families navne, samt de tætte voksnes navne.
Barnet kender og kan benævne navne på nogle af de andre børn.
Barnet bruger sproget i legen og i sin relation med andre.
Barnet interesserer sig for små puslespil og billedbøger.
Barnet begynder at få flere sproglige begreber
Barnet gør brug af rytmeinstrumenter.

Vores mål:
Børnene skal selv lære at kravle op og ned af stole/puslebord
Barnet skal være fysisk aktiv
Barnet skal gøre brug af alle sine sanser
Barnet skal udvikle fin og grov motoriske færdigheder.
At barnet sprogligt skal kunne give udtryk for sine ønsker / behov /følelser.
At barnet kan tale sammenhængende 1-2 sætninger.
At barnet kan synge med på 2-3 sange
At barnet kan rime med på 1-2 rime vers.
Rød tråd i mellem hjem og pasningsordning i udviklingen af sproget.


Tiltag:
Barnet udfordres gennem bevægelse på alle mulige måder, såvel inde som ude.
Gå på jævnt/ujævnt, plant/ skråt underlag
Udforske større udfoldelser ved feks. lave gymnastik, lege løbelege, klatre på klatrevæg, gå på bomme, lege med bolde, køre på rullebræt m.m
Gåture i skov og nærmiljø.
De voksne opfordrer til at lege på legepladsen med cykler, gynger, rutschebane, m.m
Den voksne viser barnet mulighederne for sanselige oplevelser med evt. vådt/tørt sand.
Finmotoriske aktiviteter hvor barnet får lov til at klippe/klistre, male, tegne m.m
Der læses højt hver dag – Dialogisk oplæsning
Der øves mundmotorik/mundstimulation
Vi synger sange med og uden fagter hver dag!
Vi leger med sproget – vrøvleord – rim og remser
Vi snakker om hverdagens aktiviteter og ikke mindst sætter ord på alt i hverdagen.
Vi inddrager børnene i praktiske gøremål (tørre bord af, feje, oprydning) og benævner så mange ting som muligt i opgaven.

Tegn:
Barnet prøver/henter selv stolen og begynder at klatre op
Barnet gør opmærksom på sig selv og viser hvad det kan
Barnet finder selv ting på legepladsen – cykler – sand ting- bolde- gynge m.m
Barnet vil gerne være med til at røre/pille ved vådt og tørt materiale (sand, jord)m.m
Barnet løber op og ned af bakker, triller og ruller.
Barnet viser interesse i finmotoriske aktiviteter og prøver på bedste vis med saks og blyant.
Barnet er nysgerrig på sproget
Barnet prøver at synge og rime
Barnet bruger fagter og bevægelser ved sang
Barnet kender sit navn og kan nævne nærmeste families navne, samt de tætte voksnes navne.
Barnet kender og kan benævne navne på nogle af de andre børn.
Barnet bruger sproget i legen og i sin relation med andre.
Barnet interesserer sig for små puslespil og billedbøger.
Barnet begynder at få flere sproglige begreber
Barnet gør brug af rytmeinstrumenter.

Vores mål er: 

•	At børnene oplever genkendelighed og kan overskue de daglige rutiner
•	At børnene ses som små selvstændige individer med forskellige individuelle behov
•	At børnene oplever hjemlig hygge og en tryg atmosfære
•	At børnene føler sig som en del af en fælles gruppe
•	At barnet oplever at det kan selv
•	At børnene lærer at få øje på hinanden og begynder at udvikle venskaber
•	At børnene henvender sig til hinanden og til de voksne
•	At barnet lærer at give udtryk for behov og grænser, samt respekterer andres behov og grænser – trøste hinanden.
•	Vi anerkender det enkelte barn som det er.
•	At børnene lærer at skelne mellem følelserne glad, sur, ked af det.
•	At børnene lærer at vente på hinanden/vente på tur
•	At børnene lærer at hjælpe hinanden.
•	At børnene kan mødes med ukendte børn og voksne og kan lege sammen med dem. 

Tiltag:

Det enkelte barn føler sig godt modtaget hver morgen. 
Det enkelte barn bliver set og hørt og forstået med den personlighed, som barnet udviser.
De voksne har en anerkendende tilgang til alle børn og er tydelige i deres udtryk 
De voksne viser vejen – er rollemodeller
De voksne opmuntrer barnet til gode oplevelser, turde nye ting og bakker barnet op.
Vi ser og hører barnet og prøver at tolke barnets signaler ved genspejling
Vi yder ekstra omsorg for det enkelt barn, når det har brug for det.
Vi voksne hjælper barnet ind i gruppen/fællesskabet.
Vi holder dagligt små samlinger, hvor regler og rutiner indøves.
Vi laver forskellige aktiviteter i alderssvarrende grupper.
Vi øver os i at hjælpe hinanden, ved feks. at dække bord og rydde op. Trøste hinanden.
Vi roser børnene, når de udviser hjælpsomhed overfor hinanden.
Vi sætter ord på de forskellige aktiviteter vi laver.
Vi taler med børnene om forskellige emner ved samlinger.
Vi sætter ord på forskellige følelser
Vi leger på gulvet med børnene for at bidrage til det sociale fællesskab og guider og roser børnene i legen.
Vi guider med ord og handling i konfliktsituationer


Tegn:

At barnet vinker/siger farvel til mor eller far
At barnet kan begynde at udtrykke egne ønsker og følelser
Barnet viser, at det begynder at opnå visse færdigheder i selvhjulpethed, begyndende forståelse for rigtige og forkerte samværsformer.
Barnet kan koncentrere sig i små forløb
Børnene vil gerne vise/fortælle noget til andre og måske til en større gruppe
Børnene kigger på hinanden og viser interesse for andre børn
Børnene spejler sig i hinanden
Børnene spejler sig i de voksnes handlinger og ord
Børnene begynder at tage små initiativer selv.
Barnet viser interesse for de øvrige børn
Børnene begynder at hjælpe hinanden
Barnet inspireres af de andre børns leg og små lege udvikles
Børnene begynder at tale med hinanden.
Børnene begynder at få opbygget små venskaber
Børnene begynder at aflæse hinanden og trøster.
Barnet begynder at sætte grænser for sig selv og begynder at kommentere på uhensigtsmæssigt adfærd.

Vores mål er:

• At børnene oplever genkendelighed og kan overskue de daglige rutiner
• At børnene ses som små selvstændige individer med forskellige individuelle behov
• At børnene oplever hjemlig hygge og en tryg atmosfære
• At børnene føler sig som en del af en fælles gruppe
• At barnet oplever at det kan selv
• At børnene lærer at få øje på hinanden og begynder at udvikle venskaber
• At børnene henvender sig til hinanden og til de voksne
• At barnet lærer at give udtryk for behov og grænser, samt respekterer andres behov og grænser – trøste hinanden.
• Vi anerkender det enkelte barn som det er.
• At børnene lærer at skelne mellem følelserne glad, sur, ked af det.
• At børnene lærer at vente på hinanden/vente på tur
• At børnene lærer at hjælpe hinanden.
• At børnene kan mødes med ukendte børn og voksne og kan lege sammen med dem.

Tiltag:

Det enkelte barn føler sig godt modtaget hver morgen.
Det enkelte barn bliver set og hørt og forstået med den personlighed, som barnet udviser.
De voksne har en anerkendende tilgang til alle børn og er tydelige i deres udtryk
De voksne viser vejen – er rollemodeller
De voksne opmuntrer barnet til gode oplevelser, turde nye ting og bakker barnet op.
Vi ser og hører barnet og prøver at tolke barnets signaler ved genspejling
Vi yder ekstra omsorg for det enkelt barn, når det har brug for det.
Vi voksne hjælper barnet ind i gruppen/fællesskabet.
Vi holder dagligt små samlinger, hvor regler og rutiner indøves.
Vi laver forskellige aktiviteter i alderssvarrende grupper.
Vi øver os i at hjælpe hinanden, ved feks. at dække bord og rydde op. Trøste hinanden.
Vi roser børnene, når de udviser hjælpsomhed overfor hinanden.
Vi sætter ord på de forskellige aktiviteter vi laver.
Vi taler med børnene om forskellige emner ved samlinger.
Vi sætter ord på forskellige følelser
Vi leger på gulvet med børnene for at bidrage til det sociale fællesskab og guider og roser børnene i legen.
Vi guider med ord og handling i konfliktsituationer


Tegn:

At barnet vinker/siger farvel til mor eller far
At barnet kan begynde at udtrykke egne ønsker og følelser
Barnet viser, at det begynder at opnå visse færdigheder i selvhjulpethed, begyndende forståelse for rigtige og forkerte samværsformer.
Barnet kan koncentrere sig i små forløb
Børnene vil gerne vise/fortælle noget til andre og måske til en større gruppe
Børnene kigger på hinanden og viser interesse for andre børn
Børnene spejler sig i hinanden
Børnene spejler sig i de voksnes handlinger og ord
Børnene begynder at tage små initiativer selv.
Barnet viser interesse for de øvrige børn
Børnene begynder at hjælpe hinanden
Barnet inspireres af de andre børns leg og små lege udvikles
Børnene begynder at tale med hinanden.
Børnene begynder at få opbygget små venskaber
Børnene begynder at aflæse hinanden og trøster.
Barnet begynder at sætte grænser for sig selv og begynder at kommentere på uhensigtsmæssigt adfærd.

Mål:

Barnet lærer om de danske traditioner 
Barnet lærer om forskellige kulturer
Barnet er aktiv deltagende i forskellige kreative udtryksformer
Barnet skal lære om naturens forskellige årstider, dyr og planteliv
Barnet skal lære at respektere og få en forståelse for at tage hensyn til miljøet

Tiltag:

Vi holder barnets fødselsdag
Vi holder fastelavn, påske og jul 
Vi holder bedsteforældredag en gang om året
Vi holder fest for børn og forældre to gange årligt med fælles spisning
Vi taler om de forskellige årstider, regnvejr, snevejr, solen der skinner, bladene ændre farve og falder af træerne
Vi har små projekter, hvor vi indsamler materialer ind fra naturen. Vi maler tæller og kigger på former og farver
Vi lærer barnet, at smådyr og insekter ikke er farlige ved at kigge og studere småkryb på legepladsen og når vi går turer i nærmiljøet.
Alle børn er ude så meget som muligt, helst hver dag.
Vi giver dem gode vaner i forhold til natur og miljø. Sparer på ressourcerne ( vand og sæbe, lys m.m)

Tegn:
Barnet er opmærksomt på vejret
De store børn samler selv blade og kan fortælle om farver på bladende
De store børn samler snegle, og sætter dem tilbage når legen er færdig
Barnet er nysgerrigt på naturen
Barnet giver udtryk for rigtig og forkert i forhold til naturen, smider papir i skraldespanden.
Barnet oplever glæde ved at være i naturen – plasker i vandpytter, roder i jorden, rører og leger med mudder, rører ved regnorme, puster til mælkebøtte m.m
Barnet viser glæde ved de forskellige oplevelser
Barnet viser interesse for det færdige produkt
Barnet synger med på sange, der hører til de forskellige årstider
Barnet kan deltage i det sociale samvær med andre
Barnet kan begynde at holde koncentrationen
Barnet klapper og synger med til fødselsdagssang
Barnet holder øje med den voksne og kopierer.

Mål:

Barnet lærer om de danske traditioner
Barnet lærer om forskellige kulturer
Barnet er aktiv deltagende i forskellige kreative udtryksformer
Barnet skal lære om naturens forskellige årstider, dyr og planteliv
Barnet skal lære at respektere og få en forståelse for at tage hensyn til miljøet

Tiltag:

Vi holder barnets fødselsdag
Vi holder fastelavn, påske og jul
Vi holder bedsteforældredag en gang om året
Vi holder fest for børn og forældre to gange årligt med fælles spisning
Vi taler om de forskellige årstider, regnvejr, snevejr, solen der skinner, bladene ændre farve og falder af træerne
Vi har små projekter, hvor vi indsamler materialer ind fra naturen. Vi maler tæller og kigger på former og farver
Vi lærer barnet, at smådyr og insekter ikke er farlige ved at kigge og studere småkryb på legepladsen og når vi går turer i nærmiljøet.
Alle børn er ude så meget som muligt, helst hver dag.
Vi giver dem gode vaner i forhold til natur og miljø. Sparer på ressourcerne ( vand og sæbe, lys m.m)

Tegn:
Barnet er opmærksomt på vejret
De store børn samler selv blade og kan fortælle om farver på bladende
De store børn samler snegle, og sætter dem tilbage når legen er færdig
Barnet er nysgerrigt på naturen
Barnet giver udtryk for rigtig og forkert i forhold til naturen, smider papir i skraldespanden.
Barnet oplever glæde ved at være i naturen – plasker i vandpytter, roder i jorden, rører og leger med mudder, rører ved regnorme, puster til mælkebøtte m.m
Barnet viser glæde ved de forskellige oplevelser
Barnet viser interesse for det færdige produkt
Barnet synger med på sange, der hører til de forskellige årstider
Barnet kan deltage i det sociale samvær med andre
Barnet kan begynde at holde koncentrationen
Barnet klapper og synger med til fødselsdagssang
Barnet holder øje med den voksne og kopierer.